2 مرداد 1403 15:32

گزارش مشکلات ترافیکی در شهر

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۱
عنوان خدمت:گزارش مشکلات ترافیکی در شهر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

ثبت مشکلات ترافیکی شهر ، به شهرداری کمک میکند تا نقاط حادثه خیز یا دارای مشکلات ترافیکی را به کمک شهروندان شناسایی و نسبت به تهیه طرح اصلاحی بر اساس مبانی کارشناسی برنامه ریزی و اقدام نماید.وقایع و تخلفات ترافیکی در شهر از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد.

موارد قابل گزارش:

 • عرض کم گذر
 • عدم نصب تجهیزات راهنمایی
 • عدم نصب تجهیزات ایمنی
 • عدم خط کشی خیابان
 • نیاز به نصب سرعت گیر
 • کمبود یا نبود جای پارک
 • سرعت گیر غیر استاندارد
 • دست انداز
 • ترانشه ترمیم نشده
 • سایر

فرآیند ارائه خدمت

گزارش وقابع ترافیکی در شهر از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. متقاضی بایست با مراجعه به بخش ثبت گزارش، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.

 • ثبت اطلاعاتتوسط متقاضی
 • بررسی درخواست توسط کارشناسان

رسیدگی به درخواست متقاضی متناسب با نوع خدمت درخواستی

مدارک مورد نیاز

عکس از محل

استعلامات مورد نیاز

استعلامی نیاز ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

ساعات ارائه خدمت

آنلاین و ۲۴ ساعته

تعداد مراجعات حضوری

مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

فاقد هزینه

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

شهرداری با بررسی و جمعبندی مشکلات عنوان شده و کارشناسی میزان حادثه خیزی محدوده ، در صورت لزوم طرح اصلاحی را تهیه و پس از تصویب و تامین اعتبار اجرا مینماید.