• شهروندان گرامی می توانید نظرات خود را در قالب متن برای ما ارسال کنید. نظرات شما راهنمای راه ما خواهد بود در تحقق هر چه بیشتر خدمت رسانی به شهروندان گرامی. همچنین به بهترین متن به رسم یادبود هدایایی تعلق خواهد گرفت.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .