1 مرداد 1403 08:10

راهنمای مجوز احداث ایستگاه های ثابت بازیافت شهری

شناسه خدمت: ۱۷۰۱۲۶۵۷۱۰۲
عنوان خدمت: راهنمای مجوز احداث ایستگاه های ثابت بازیافت شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

راهنمای اخذ مجوز احداث ایستگاه های ثابت بازیافت شهری در این خدمت ارائه میشود

فرآیند ارائه خدمت

مراحل اخذ مجوز کسب

  1. ارائه درخواست کتبی متقاضی
  2. بازدید از محل واحد پیشنهادی و ارائه گزارش
  3. بررسی درخواست متقاضی
  4. صدور و اخذ مجوز

مدارک مورد نیاز

استعلامات مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمات

حداقل یک ماه

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت