1 مرداد 1403 07:52

راهنمای صدور پروانه ساختمانی تمدید پروانه ساختمانی

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۰
عنوان خدمت: صدور و تمدید پروانه ساخت
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

در این خدمت صدور و تمدید پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف در محدوده قانونی و استحفاظی شهر انجام میپذیرد.

قوانین و مقررات

اگر ذینفع مجاز به تهیه نقشه های معماری و محاسباتی


 الف : نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
ب: باشد

ب-۱:نیاز به تغییر کاربری و… نداشته باشد طبق ضوابط به ردیف ۴ مراجعه کند.

ب-۲:اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و افزایش تراکم را داد:تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار، مالک و پس از صدور مصوبه شورا مبنی برموافقت باتوجه به کاربری ملک از ادارات مختلف استعلام اخذ و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت
 • موافقت با صدور پروانه ساختمانی
 • دستور تهیه نقشه ساختمانی
 • مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی برای تهیه نقشه ساختمانی
 • ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی
 • استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 • تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی
 • محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد
 • پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه
 • اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر
 • امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری
 • تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی
 • تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 • دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی

استعلامات مورد نیاز

تامین اجتماعی و آتش نشانی

متوسط زمان ارائه خدمات

یک هفته پس از تکمیل مدارک

ساعات ارائه خدمت

ثبت نام اولیه آنلاین و ۲۴ ساعته و پیگیریهای حضوری در ساعات اداری

تعداد مراجعات حضوری

حداقل ۳ بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.
پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.