وجه تسمیه شهر

در خصوص وجه تسمیه شهر      چند گزینه مطرح است. برخی معتقدند نام شهر برگرفته از   است. 

از منظر دیگر نام شهر را به دلیل وجود        در شهر می داند. براساس اسناد تاریخی نام شهر در ابتدا      بوده است که به مرور زمان و تغییر یافته است.

تاریخچه و پیشینه شهر

در خصوص پیشینه این شهر می توان گفت، شهر   ، شهری کهن است. به احتمال قوی در پی سیاست اسکان عشایر و تاسیس آبادیهای جدید تاسیس شده است. 

قدمت شهر براساس گفته ریش سفیدان و بزرگان به دوره      می رسد. و براساس اسناد و مدارک تاریخ و وجود ابینه تاریخی تاریخ و تمدن شهر به دوره            باز میگردد.