مردم شناسی

مردم شهر فتح آباد همه ایرانی و شیعه هستند.ساکنین این شهر از ایل بزرگ قشقائی و طایفه دره شوری هستند و به زبان ترکی قشقائی صحبت میکنند.

 

اطلاعات جمعیتی

جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوذ و مسکن در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۸۲ خانوار و ۲۰۲۳ نفر که از این تعداد ۱۰۰۰ نفر جمعیت زن و ۱۰۲۳ نفر جمعیت مرد را تشکیل می دهد.

اشتغال و اقتصاد

اقتصاد غالب این شهر بر محور کشاورزی استوار بوده و علاوه بر زراعت به دامداری،صنایع دستی و کارگری فصلی می پردازند.